Om oss

Liverbirds Halden er en lokal supporterklubb for Liverpool Football Club i Halden og omegn. Liverbirds Halden skal være et samlingspunkt for lokale supportere.

Kontonummer

1105 27 00959

Last ned vedtekter for Liverbirds Halden Last ned oversikt over styret i Liverbirds Halden

Vedteker

§ 1 Navn

Klubbens navn er Liverbirds Halden. Klubbens stiftelsesdato er 2. April 2011

Liverbirds Halden er en upolitisk, antirasistisk, økonomisk uavhengig og selvstendig organisasjon som er åpen for alle. Det stilles kun krav til at man er supporter / tilhenger av Liverpool FC.

Liverbirds Halden er organisert med årsmøter (§5) og styremøter (§8).

�� 2 Formål

Liverbirds Halden har som formål å støtte Liverpool FC og bygge opp under interessen for laget i Halden og omegn. Liverbirds Halden skal være et samlingspunkt for lokale supportere, gjennom samlinger på fast møtested / pub og andre arrangement. Liverbirds Halden registreres som en frivillig organisasjon i Brønnøysundregisteret.

§ 3 Medlemskap

Som medlem i Liverbirds Halden regnes enhver person som har meldt seg inn og som har betalt kontingent. Medlemmer som er suspendert etter lovlig vedtak av Liverbirds Halden, regnes ikke lenger som medlemmer. Utmeldelse må skje aktivt fra den enkeltes side.

Medlemmer av Liverbirds Halden har fortrinnsrett på adgang til tilstelninger der Liverbirds Halden er arrangør. Styret i Liverbirds Halden forplikter seg til å følge lover og regler i forbindelse med arrangementer.

§ 4 Økonomi

Liverbirds Halden finansieres gjennom en medlemskontingent og via fortjeneste av egne supportereffekter. Kontingenten fastsettes av årsmøtet og foreslås av styret. Kontingenten gjelder for kommende sesong (Aug-Mai). Regnskapet i Liverbirds Halden styres av egen økonomiansvarlig som er utsett av styret. Eventuellt overskudd i klubben, skal kunne brukes til å fremme klubben og til medlemmenes beste.

§ 5 Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes normalt innen utgangen av mai måned. Det innkalles via klubbens hjemmeside og på mail til de som har registrert det. Samtlige medlemmer av supporterklubben har rett til å delta på årsmøtet. Hvert medlem som har innbetalt kontingent har én stemme. Den som stemmer må v������������re fylt 16 år.

Årsmøtet behandler:

  • Styrets beretning og regnskap.
  • Styrets budsjettforslag.
  • Eventuelle forslag fremmet av styret eller medlemmene.
  • Eventuelt valg

����������rsmøtet er beslutningsdyktig når minst fem medlemmer er til stede, og vedtak fattes med alminnelig flertall.

§ 6 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når mer enn halvparten av styret eller minst ¼ av medlemmene forlanger det. Innkallingen skjer i henhold til bestemmelsene i § 5.

Det ekstraordinære årsmøtet kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 7 Styret

Styret består av en leder, en nestleder og 2 medlemmer. I tillegg har vi en økonomiansvarlig.  P�� stiftelsesmøte godkjennes følgende styre: Lars Skammelsrud(leder), Harald Larsen(nestleder), Tom Engebretsen (medlem) og Kai Saxs��ter (Medlem). Økonomiansvarlig er Hilde Kristin Gustavsen. Styret konstituerer seg selv og blir sittende i sine verv til det enkelte styremedlem selv ønsker å trekke seg eller gjør seg skyldig i økonomiske misligheter, brudd på vedtekter og/eller andre alvorlige forhold.  Alle skal være medlemmer av Liverbirds Halden. Styret er beslutningsdyktig når minimum Leder og et medlem er tilstede. Ved stemmelikhet er Lederens  stemme avgjørende. Valg av et eventuelt nytt styremedlem/utvidelse av styret kan velges inn ved årsm����������������������������������������������������������������������������������������������tet eller ekstraordinært årsmøtet. Styrets oppgave er å stå for den daglige driften av Liverbirds Halden, ha det økonomiske ansvaret, samt være medlemmenes kontaktpunkt i Liverbirds Halden.

§ 8 Styremøter

Lederen innkaller til styremøter. Hvert enkelt styremedlem kan kreve at et styremøte blir avholdt. Styremøtene skal holdes etter behov. Ethvert medlem av styret har plikt til å møte opp på styremøtene, med mindre vedkommende er suspendert eller av annen grunn ikke kan møte. Styret kan til enhver tid invitere de personer som styret finner nødvendig til sine styremøter. De innkalte har talerett, men ikke stemmerett.

§ 10 Sanksjoner

Medlemmer som opptrer på en måte som kan bringe Liverbirds Halden eller Liverpool FC i vanry kan ekskluderes. Alle medlemmer har rett til å fremme eksklusjonssak overfor styret. Slike saker skal fremmes skriftlig og begrunnes. Styret plikter ���� gi den som foresl��s ekskludert mulighet til ���������������� uttale seg i sakens anledning. Styrets vedtak kan ankes inn for endelig behandling av årsmøtet.

§ 11 Vedtektsendringer

Endringer i og tillegg til disse vedtekter kan bare vedtas av ��rsm����te med 2/3 flertall av de fremm����tte.

§ 12 Oppløsning

Vedtak om oppløsning kan bare fattes på ��rsmøte, og må godkjennes på et påfølgende ekstraordinært årsmøte med minst 14 dagers mellomrom. På begge årsm��tene kreves oppløsning med 2/3 flertall av de fremmøtte.

back to top